Hydroizolace, sanace, nátěry a opravy betonu

Betonové a železobetonové konstrukce jsou hlavně v exteriéru vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, životnímu prostředí a zásahům člověka, např. při ošetřování komunikací v zimním období. Proto často dochází k poruchám betonu.

Mezi poruchy patří:

 • koroze výztuže
 • koroze betonu
 • trhliny způsobené statickými vlivy
 • trhliny způsobené smršťováním
 • poškození betonu teplotními vlivy

Pro sanaci železobetonu je na trhu velká řada systémů.
Sanační malty většinou rozlišujeme na dva základní typy:

 • hrubozrnné pro sanace v řádu cm
 • jemnozrnné pro finalizaci povrchu

Nedílnou součástí ochrany betonu je použití stěrkových hydroizolací. Tyto technologie mají oproti klasickým postupům řadu výhod:

 • velmi snadná aplikace
 • systém je bezespárý
 • snadné řešení detailů
 • pohodlné dodatečné dotěsnění
 • mnoho stěrek řeší i radonové riziko
 • mnoho stěrek má atest pro styk s pitnou vodou

hydroizolace

Dodatečná vodorovná izolace zavlhlého zdiva, hydroizolační stěrky a sanační omítky

Sanace vlhkého zdiva je systém navzájem na sebe navazujících stavebních operací a opatření, které zabrání dalšímu zavlhávání zdiva a zajistí postupné vysoušení zdiva objektu.

Prvním krokem při odvlhčování objektu je důkladný průzkum a návrh kompletní sanace vlhkého objektu, což provádíme ZDARMA. Dalším krokem bývá provedení izolace proti vzlínající vlhkosti zdivem, což řešíme infúzní clonou. Infúzní clona se provádí injektáží ekologicky nezávadného roztoku do zdiva přes injektážní vrty. Na zdivo jsou následně provedeny sanační omítky, případně rozšířené o izolační vrstvy.

Injektáž betonových konstrukcí těsnicí a pevnostní

Jednou z možností sanování betonových konstrukcí jsou injektáže, což je proces čerpání kapaliny o proměnlivé viskozitě do betonu, zeminy nebo rozštěpené horniny pro snížení propustnosti těchto materiálů. Vpravení materiálů je mířeno do, za nebo kolem konstrukce nebo prvku pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo parám. K typickým aplikacím patří i utěsnění trhlin a spár proti průniku vody. V zásadě lze injektáže rozdělit na vnitřní a vnější:

Vnitřní injektování

Umožňuje ztekuceným materiálem vyplnit nežádoucí diskontinuity, jako například trhliny uvnitř betonové konstrukce. Uvnitř prvku pak materiál zatuhne a nabude požadovaných strukturálních a konstrukčních vlastností. Vnitřní injektáž se používá pro opravu míst v betonu, která jsou narušena, obsahují mezery nebo dutiny.

Vnější injektování

Uložení čerpatelného materiálu vně konstrukce, obvykle v okolní základové zemině nebo na rozhraní mezi konstrukcí a zeminou. Injektážní materiály lze používat buď pro zajištění přenosu rovnoměrného zatížení mezi konstrukcí a zeminou nebo pro odstranění nežádoucího sedání.