Opravy železobetonových konstrukcí

Betonové a železobetonové konstrukce jsou hlavně v exteriéru vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, životnímu prostředí a zásahům člověka, např. při ošetřování komunikací v zimním období. Proto často dochází k poruchám betonu.

Prioritním cílem oprav železobetonových konstrukcí je zastavit korozi na povrchu ocelové výztuže, nebo jejímu vzniku předem zabránit.

Toho dosáhneme:

 • přímou antikorozní ochranou výztužných prutů,
 • realkalizací okolí výztužných prutů, nebo jejich katodickou ochranou,
 • vytvořením dostatečně účinné bariéry mezi výztužným prutem a povrchem konstrukce, která by zajistila vodotěsnost a  zabránila karbonataci,ke které dochází působením oxidu uhličitého.

Protože je nezbytné spolehlivé zastavení korozních procesů na výztuži, je často potřeba všechna tato opatření společně kombinovat.

 

K zajištění co nejdelší trvanlivosti provedené opravy železobetonových konstrukcí je třeba, aby celý sanační systém plnil určité podmínky.

Sanační systém musí být:

 •  mrazuvzdorný
 •  přiměřeně vodotěsný
 •  objemově co nejstálejší vůči změnám teplot a vlhkosti
 •  pevnostně i pružnostně přizpůsobený podkladnímu betonu
 •  měl vysoký difuzní odpor proti průniku oxidu uhličitého
 •  dobře zpracovatelný v co nejširším teplotním rozmezí
 •  dobře zpracovatelný i v obtížných dispozičních podmínkách a to zejména při práci nad hlavou
 •  snadno čistitelný, resp. neměl náchylnost k povrchovému znečišťování
 •  ekologicky nezávadný

Před prováděním opravy železobetonové konstrukce, je třeba charakterizovat její stav z hlediska statické spolehlivosti, i korozního stavu.
Uvedená posouzení se provedou na základě průzkumu, který bude realizován podle potřeby i v několika etapách.

Průzkumné práce

Průzkumné práce si zajišťuje klient tedy (investor) opravy železobetonové konstrukce. Či po vzájemné dohodě, můžeme zajistit my.

Je nezbytné zajistit investorem, podklady pro průzkumné práce a to:

 1.  projektovou dokumentaci konstrukce
 2.  údaje o stáří konstrukce, jejím užívání, zatížení a již provedených průzkumech
 3.  údaje o přestavbách, opravách, mimořádných událostech

Pokud nemá investor k dispozici projektovou dokumentaci konstrukce, dohodne se, se zpracovatelem průzkumných prací, aby poskytl alespoň nejnutnější údaje o konstrukci. 

Nejnutnější údaje o konstrukci:

 • rozměry a dispoziční umístění rozhodujících konstrukčních prvků
 • kvalita betonu rozhodujících konstrukčních prvků
 • kvalita výztuže rozhodujících konstrukčních prvků
 • způsob vyztužení a konstrukčního řešení staticky nejvýznamnějších konstrukčních prvků

Základem pro určení nezbytného rozsahu průzkumných prací je zpracování předběžné zprávy o stavu konstrukce. Ta vychází z analýzy podkladových materiálů a podrobné vizuální prohlídky konstrukce, která je případně doplněná orientačními nedestruktivními zkouškami.

Předběžná zpráva o stavu konstrukce musí obsahovat:

 1. popis konstrukce a její účel
 2. dispoziční schéma a základní rozměry konstrukce
 3. rok výstavby, resp. stáří konstrukce
 4. druh betonu a druh použité výztužné oceli
 5. údaje o užívání, statickém zatížení a korozním zatížení konstrukce
 6. základové poměry
 7. údaje o předchozích zásazích do konstrukce (přestavby, opravy apod.)
 8. podrobný popis aktuálního stavu konstrukce a všech defektů
Na základě této zprávy se stanoví rozsah průzkumných prací, které se zaměří zejména na:
 •  tloušťku zkarbonatované vrstvy betonu
 •  skutečnou tloušťku krycí vrstvy betonu nad výztuží
 •  obsah chloridových iontů v povrchových vrstvách betonu
 •  nasákavost povrchových vrstev betonu
 •  pevnost v tahu povrchových vrstev betonu
 •  pevnost v tlaku betonu
 •  charakterizaci korozního stavu výztuže

 

Výsledky průzkumných prací jsou jedním z podkladů pro zpracování technologie opravy a pro kalkulaci ceny.

 

Jsou, prováděných před zahájením opravy a obvykle doplňovány poznatky získanými v průběhu bouracích prací nebo před úpravy povrchu.
Především u objektů, u nichž jsou nosné železobetonové konstrukční prvky zakryty doplňkovými konstrukcemi, nebo před zahájením opravy k nim není přístup, je nezbytné poznatky průzkumu průběžně zpřesňovat.

 

Provádění prací a zpracování správkových hmot

Vzhledem k tomu, že používáme materiály od většiny firem na českém trhu (Betosan s.r.o.; MC-Bauchemie s.r.o.; MAPEI s.r.o.; BASF s.r.o. atd.) nanášení a ošetřování správkových hmot provádíme přesně podle pokynů výrobce uvedených v příslušných technologických předpisech. Je zde přesně specifikován postup přípravy sanační hmoty, eventuální vážení jednotlivých komponent, také způsob a délka jejich míchání tzv. otevřené časy pro zpracování správkové hmoty v závislosti na teplotě.

Dále je přesně vymezeno, za jakých klimatických podmínek nelze se správkovou hmotou pracovat, tj. zejména jaká je nejnižší přípustná teplota vzduchu a podkladního betonu. V obvyklých případech se nepřipouští, aby teplota vzduchu a podkladu klesla pod + 5° C.

V technologickém předpisu je přesně specifikována kvalita podkladního betonu, zejména pak jeho vlhkost.

Nedílnou součástí opravy betonových konstrukcí jsou povrchové ochranné systémy

Povrchové ochranné systémy vytvářejí na povrchu sanované betonové konstrukce doplňující vodotěsnou bariéru proti průniku nežádoucích médií, zejména k ocelové výztuži.

Jedná se především o průnik oxidu uhličitého a vodu, může se však jednat i o celé spektrum dalších agresivních médií podle konkrétní expozice železobetonového prvku.
Současně povrchové ochranné systémy barevně sjednocují povrch opravované železobetonové konstrukce a zlepšují tak jeho celkový vzhled.


Vzhledem k omezené časové účinnosti povrchových ochranných systémů nelze je považovat za plnohodnotnou náhradu dostatečně tlusté krycí vrstvy betonu nebo správkové hmoty nad výztuží.

Pro výběr vhodného povrchového ochranného systému jsou rozhodující tato kritéria:

 • celková funkce železobetonového prvku nebo konstrukce
 • mechanické zatížení povrchu betonové konstrukce
 • případné působení zvláštních agresivních médií např. posypových solí
 • požadavky pro propustnost pro vodní páru a oxid uhličitý
 • požadavky na vodotěsnost
 • požadavky na překlenutí stabilních nebo pohyblivých trhlin

Nátěry rozlišujeme

a) podle tloušťky

 • Hydrofobizace − Prováděná speciálními roztoky, které vsáknou do ošetřovaného povrchu a brání průniku netlakové srážkové vody do povrchových vrstev konstrukce.
 • Impregnace − Prováděná bezpigmentovými a bezplnidlovými nízkoviskózními látkami. Tato úprava částečně zmenšuje průnik tekutých médií do betonu a jejím hlavním efektem je zpevnění povrchu.
 • Tenkovrstvý nátěr − Má tloušťku 0,1 až 0,3 mm. Nátěr může být barevný i bezbarvý. Uzavírá povrch konstrukce a omezuje jak průnik kapalných, tak i plynných médií. Povrch může být jak hladký (snadná čistitelnost), tak drsný (protismykové vlastnosti).
 • Vícevrstvý nátěr − V tloušťce 0,2 až 1 mm dokonale uzavírá povrch konstrukce a při správné skladbě pod statně zvyšuje její trvanlivost.

b) podle užitných parametrů

 •  Hydrofobizace nebo penetrace, omezující částečně průnik kapalných médií do povrchu konstrukce.
 •  Nátěry, blokující průnik oxidu uhličitého a vody do povrchu konstrukce, zároveň dobře prostupné pro vodní páru.
 •  Nátěry, blokující průnik plynných i tekutých médií do povrchových vrstev konstrukce, zvláště odolné vůči specifickým agresivním médiím.
 •  Nátěry, blokující průnik plynných a kapalných médií do povrchu konstrukce, schopné překlenout statické, případně aktivní trhliny definované šířky.

 

Technologický postup sanace železobetonové konstrukce

Podklad


Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton a to mechanickým odbouráním, opískováním, nebo vysokotlakým vodním paprskem. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit a to nejlépe opakovaně před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem.

Příprava sanační malty


Malta se k použití připravuje přesně podle pokynů výrobce uvedených v příslušných technologických předpisech.

Teplota podkladu


Teplota v rozmezí podle pokynů výrobce uvedených v příslušných technologických předpisech.

Nanášení malty

Nanášení opravných malt je možné provádět strojně (suchý torkret, mokrý torkret) či ruční pokládkou. Malty se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťky udané v předpisech výrobce.

Finalizace povrchu

Finalizace povrchu se provádí vibrační lištou, strojním nebo ručním hlazením.

Ošetřování povrchu

Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Dobře se osvědčuje použití ošetřovacích přípravků. Jak mile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvhodnější zakrytí ploch trvale vlhkou geotextilií.

 

Krystalická hydroizolace XYPEX

Naše společnost MOPED s.r.o . je zástupcem společnosti NEKAP s.r.o., která je výhradním distributorem materiálů Xypex v České Republice od roku 1992. Zpočátku byl Xypex používán převážně při sanacích spodních staveb starších objektů, postupně se však dostával do povědomí odborné i laické veřejnosti. Většina Xypexu se nyní používá k ochraně nových staveb všech možných typů a velikostí.

Co je Xypex?

Materiál a technologie krystalizace, která způsobí, že betonové konstrukce jsou pro kapaliny nepropustné a vodotěsné!
Technologie XYPEX je založena na přísně utajené kombinaci aktivních netoxických chemických látek, které spolu s vedlejšími produkty hydratace v betonu vytvářejí unikátní druh krystalu. Tyto nerozpustné krystaly utěsní póry a kapiláry betonu proti vodě a mnoha chemickým roztokům.


Technologie XYPEX pochází z Kanady a je již osvědčena třicetiletým používáním ve více než 60 zemích světa. XYPEX nahradí fólie a jiné izolace při stavbě nových konstrukcí. XYPEX je také jedinečnou technologií pro sanace starých betonových konstrukcí i tam, kde tradiční izolace selhaly, o čemž svědčí mnoho úspěšných sanací nejen ve světě, ale i v České republice.